DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


MYP

IBMYP
(International Baccalaureate Middle Years Programme – Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı)

GENEL AMAÇ
IBMYP, Uluslararası Bakalorya Programı içerisinde yer alan 11-16 yaş grubundaki öğrenciler için hazırlanmış bir programdır.

IBMYP, Türkiye’de uygulanan ulusal öğretim programının gereklerini yerine getirmemize olanak sağlarken öğrencilerimize yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme alışkanlığı ve kapasitesi, hızla değişen gerçeklere uyum sağlayabilme yeteneği, problem çözme ve uygulama becerileri, bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte hareket etme yeteneği ve öz-güven, küresel sorunlar konusunda bilinçlenme ve sorumlu bir şekilde hareket etme isteği, ülke sınırlarını aşan etkili iletişim yeteneği, başkalarına karşı saygı ve benzerlikleri ve farklılıktan anlama becerilerini kazandırmayı amaçlar.

UYGULAMA ALANLARI
MYP uygulama alanları, 5-10. sınıflarda gerçekleştirilen sekiz ders; Dil A (ana dil), Dil B (yabancı dil), Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Teknoloji, Sanat ve Beden Eğitimi ile kütüphane başta olmak üzere okulun diğer birimleridir.

ETKİLEŞİM ALANLARI
Tüm derslerde ele alınan küresel bağlamlar MYP’nin ayırt edici, kendine has özünü oluşturmaktadır. Bu bağlamlar, öğrencilerin dersleri birbirleriyle ve dünyayla ilişkisi olmayan apayn birer alan gibi görmeleri yerine, derslerin içerikleri ile sınıfın ötesindeki dünya arasındaki bağlantıları giderek daha fazla fark etmelerini sağlayacak araçlar olarak kullanılmaktadır.

Küresel bağlamlar aşağıdaki sorular çerçevesinde öğrencilerimizin bakış açılannı şekillendirmeyi hedefler:
Toplum ve Hizmet: Birbirimizle olan ilişkilerimiz açısından nasıl bir yaşam sürüyoruz? içinde yaşadığım toplumlara nasıl katkıda bulunabilirim? Başkalarına nasıl yardım edebilirim?

Çevreler: Nerede yaşıyoruz? Hangi kaynaklara sahibiz ve hangi kaynaklara gereksinimimiz var? Benim sorumluluklarım nelerdir?
Yaratıcı İnsan: Niçin ve nasıl yaratırız? Yaratımlarımızın sonuçları nelerdir? Sağlık ve Sosyal Eğitim: Nasıl düşünüyorum ve nasıl hareket ediyorum? Nasıl değişiyorum? Kendime ve başkalarına nasıl daha iyi bakabilirim?
Öğrenmeye Yaklaşımlar (Yönetim Becerileri, İşbirliği, İletişim, Bilgi Okuryazarlığı, Dönüşümlü Düşünme, Düşünme Becerileri ve Fikirlerin Birleştirilmesi): En iyi nasıl öğrenirim? Nereden biliyorum? Anladıklarımı nasıl iletirim?

KİŞİSEL PROJE
MYP Kişisel Projesi 10. sınıf düzeyinde uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz seçtikleri bir soru ya da sorun üzerinde çalışarak bir çözüm niteliği taşıyan ürün ortaya çıkarırlar. Öğrencilerimiz kendilerine soru ya da sorunlarıyla ilgili en iyi desteği sağlayabilecek danışman öğretmenleri ile çalışırken okulun diğer tüm paydaşlarından projeleriyle ilgili destek alabilirler. Projeler MYP Kişisel Proje değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilerek başarı olanlara sertifika verilir. Projeler alt sınıflara sunumlar ve sergiler aracılığıyla sunularak paylaşılır.

KAYNAKLAR
İlkeler’den Uygulama’ya IB kaynak kitabı, MYP Öğretmen El Kitabı, Ders Kılavuz Kitapları, Online Curriculum Çenter (www.occ.lbo.org)

DEĞERLENDİRME
MYP sisteminde ölçme ve değerlendirme tamamen kriter bazlı olup her branş kendi rehber kitapçığında belirtilen ve öğrencilerimizin birikim ve seviyelerine uygun hazırlanmış kriterlere göre farklı ölçme-değerlendirme araçları kullanarak öğrencinin ders başarısını ortaya koymaktadır. Söz konusu kriterler dünya genelinde MYP sistemini uygulayan tüm okullarda standart bir değerlendirme imkanı sağlamaktadır.

MYP kriter bazlı süreç ve sonuç değerlendirmeleri neticesinde öğrencilere her dönem sonunda her disipline ait MYP başarı seviyesini içeren bir karne verilir.

ORTAK ÇALIŞMALAR
Programın ilke ve uygulamaları ve değişen özellikleri konusunda öğretmenlerimiz kurum içi ve dışı eğitimlere katılmaktadır. Türkiye’deki mevcut IB okulları ile ortak planlama, toplantı ve projeler gerçekleştirilmektedir.

Her ayın ilk pazartesi günü tüm seviyelerdeki MYP öğretmenleri bir araya gelerek o ay ile ilgili ortak planlama toplantısını gerçekleştirir. Bütünsel öğrenmeyi gerçekten destekleyen ortak ders planları tasarlanır ve ortaya çıkan ürünler ilgili seviyeye ait koridorlarda sergilenir.