DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Fen Bilimleri

GENEL AMAÇ

Fen Bilimleri; evrendeki olguları birbirine bağlayan sebepleri, çevremizdeki doğa olaylarını, canlı ve cansız maddelerin birbirleri ile olan ilişkilerini çeşitli yöntemler ile araştıran ve bilimsel yasalara dayandırarak açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Yapılan disiplinler arası çalışmalar sayesinde diğer bilim dalları ile arasındaki sınırları kaldırmış, birçok yeniliği ve teknolojik çalışmaları hayatımızla bütünleştirmiştir.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Fen Bilimleri Bölümü olarak amacımız ;öğrencilerde merak uyandırarak onları bir bilim insanı gibi analitik düşünmeye teşvik etmek, parça-bütün ilişkisini anlayabilecek, problem çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

Derslerde öğrenmeyi zevkli hale getirerek bilimin doğasını kavrayan, disiplinler arası düzeyde de öğrendiklerini uygulayabilecek, aynı zamanda da kazandıkları bilgi ve becerileri günlük yaşamlarına aktarabilecek, çevreye duyarlı, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden ve sürekli kendini yenileyen nesiller yetiştirmek hedeflenmektedir.

YÖNTEM

Öğretim sürecinde öğrencilerin hazır bulunuşlukları, bireysel farklılıkları ve ilgileri göz önünde bulundurularak yaparak-yaşayarak, öğrenmeye sürecine etkin katılım sağlayacak stratejiler uygulayarak ilerlenmektedir. Bu amaca hizmet edecek yöntem olarak da öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme, veri toplama, tasarlama, iş birliği yapma, tartışma becerilerine uygun olarak hazırladığımız etkinlikleri (deney, gezi-gözlem, STEM, makale analiz, sunum) kullanılmaktadır.

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ

Sınıf içinde yapılan çalışmalar ve sınav uygulamaları ile öğrencilerin öğrenme süreçleri takip edilmektedir. Bu çalışmalar istatistiksel olarak değerlendirilerek ihtiyaç duyulan konularda geri besleme çalışması yapılmaktadır.

Öğrencilerin öğrenme süreçlerini pekiştirmek amacıyla sınıf içinde yaptığımız çalışmalara ek olarak hafta sonu ödevleri verilmektedir. Bu ödevlerin çizelge ile takibi yapılarak her öğrencinin öğrenme sürecindeki eksiklikler sınıf içi çalışmalarla ve ihtiyaç dâhilinde bireysel olarak giderilmektedir.

KAYNAKLAR

MEB müfredatına uygun hazırlanmış yayınların ders kitapları, zümre olarak hazırladığımız çalışma/etkinlik kağıtları, deney ve gezi raporları, bilimsel makaleler, eğitim teknolojileri araçları ve uygulamaları öğretme sürecinde yararlandığımız kaynaklar arasındadır.

DEĞERLENDİRME

Her seviyede her yarıyıl için iki yazılı sınav, üç quiz, bir ara değerlendirme sınavı, iki kontrollü deney ve bir gezi çalışması notu ile değerlendirme yapılır. Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında sınıf geçmede kurum iç yönetmeliği esastır.