DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Türk Dili ve Edebiyatı

GENEL AMAÇ
Bölümümüzün genel amacı; her türlü metni, yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilişkilendirerek anlayıp değerlendirebilen, başta sanat metinleri olmak üzere metinleri yapı, tema, dil ve anlatım, anlam ve gelenek bakımlarından inceleyip çözümleyebilen ve yorumlayabilen; benzer ve farklı metinleri birbiriyle karşılaştırıp bunlardan sonuçlar çıkarabilen öğrenciler yetiştirmektir.

DERS TANIMI
Lisede bölümümüze ait ders; Türk dili ve edebiyatı, Türk edebiyatı ile dil ve anlatımdır.
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerinde sanat, edebiyat, dil ve toplum ilişkisini irdeleyen öğrencilerimiz metinler aracılığıyla farklı dönemlere ait yazı türleriyle tanışır. 10, 11. ve 12. sınıflarda öğrenci metinler aracılığıyla başlangıcından günümüze Türk edebiyatının geçirdiği dönemleri tanır.

ÖZEL AMAÇ
Lisede dil ve anlatım derslerinde Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Bölümümüzün özel amacı, öğrencilere edebi metinler aracılığıyla estetik zevk kazandırmak ve tarihi akış içinde kendi kültürünü, düşüncesini ve zevkini metinlerde belirlemelerini ve bunların edebi metinlerle nasıl ifade edildiklerini sezmelerini, yerel olandan evrensel olana açılabilecek bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır.

YÖNTEM
Öğrencilerde doğal olarak var olan ve belirli bir süreç içinde gelişen dil becerilerini, dille yaratılmış ürünler aracılığıyla daha ileriye götürmek için yaratıcılığı destekleyen, ilgi alanını ortaya çıkaran proje çalışmalarıyla her öğrenci öğrenme sürecine katılır.

“Yaratıcı Okuma” projesiyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş, her yıl için en az on kitabın her öğrenci tarafından okunması sağlanır; öğrenciler bu kitaplarla ilgili hazırladığı çalışmaları arkadaşlarına sunarlar.

Öğrencilerin ülke, il ve okul çapında yapılan yarışmalara katılmaları sağlanır, üniversiteye giriş sınavında başarılı olmaları için özel programlar düzenlenir. Öğrencilerin İstanbul’un kültürel ve sanatsal ortamından yararlanabilmesi için sergi, tiyatro, konferans vb. etkinlikleri izlemeleri sağlanır; bu doğrultuda okulumuza konuklar davet edilir.

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ
Öğrencilere öğrendiklerini pekiştirmeleri, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini, yorum ve düşünce üretme yetilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar yapılır. Bunlar; çeşitli yazı türlerinde ürün yaratma, araştırma yapma, sunum hazırlama, derslerde öğretilen bilgileri pekiştirme amacıyla hazırlanmış soruları yanıtlama, okunan kitaplarla ilgili eleştiri ve karşılaştırma yazıları yazma gibi haftalık, aylık ve dönemlik ödevlerdir.

Tamamlanan çalışmalar öğretmenler tarafından incelenir, değerlendirilir, hazırlanmış çizelgelere kaydedilir, öğrencilere geri bildirimde bulunulur.

KAYNAKLAR
Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ders kitapları, her dönem için seçilmiş yerli ve yabancı on edebiyat ürünü, öğretmenler tarafından hazırlanmış çalışma kâğıtları ve internet kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Bölümümüze bağlı derslerde dönemde iki sınav yapılır; her ders için iki performans notu verilir. Projeler, sınıf içi performanslar, rubrikler, sosyal- kültürel etkinliklere ve yarışmalara katılım değerlendirme ölçütlerini oluşturur.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
Yılda bir kez, sanat ve edebiyat dergisi çıkarılır. Her yıl şiir dinletisi düzenlenir. Türkiye genelinde lise öğrencileri arasında “Hişt Hişt, Genç Sait Faik!” adlı öykü yazma yarışması düzenlenir. Köşe yazısı yarışması sonucunda anı gazetesi; öykü yazma yarışması sonucunda öykü seçkisi yayımlanır. Her iki yarışma için ödül töreni düzenlenir. Ayrıca öğrencilerimizin okudukları kitapları yazarlarıyla buluştukları söyleşiler planlanır.