DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Ölçme Değerlendirme

GİRİŞ

Ölçme ve Değerlendirme biriminin genel amacı ölçme alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı analizler yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Okulun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan, bilgi birikimini okul içi akademik kadro, öğrenci, veli ve diğer paydaşların kullanımına sunan bir birim olmaktır.

İŞLEYİŞ

Eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerin derse hazır bulunuşluk düzeylerini ölçer ve raporlar. Sınav takvimlerini hazırlar, sınav sorularının ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder, sınavları organize eder, sınav sonuçlarını analiz eder, öğrenme eksiklikleri ve bunlara yol açan olası nedenleri belirler, çözüm önerileri sunar.

olcme

YGS – LYS deneme sınavlarını koordine eder, bu alanlarda öğrenci başarısını izler ve raporlar. Öğretmenlerin güvenilir ve nesnel ölçme araçları hazırlamasına rehberlik eder. Öğretme-öğrenme sürecini izler, elde edilen verileri analiz ve rapor eder. Oluşturulan tüm istatistikleri ve raporları okulun ortak iç ağında yayımlayarak okul içi akademik kadro, öğrenci, veli ve diğer paydaşların kullanımına sunar. Ölçme değerlendirme alanında sunumlar hazırlar, raporlar oluşturur ve hizmet içi eğitim dönemlerinde seminerler verir.

ÖZEL AMAÇ

Ölçme Değerlendirme Birimi’nin özel amacı Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda uygulanan tüm ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin yüksek standartlara ulaşmasını sağlamaktır. Bunun için çok boyutlu değerlendirme, sonucun yanı sıra sürece odaklanma, bilgiyi yapılandırılma ve öğrencilere üst düzey becerilerini sergileme olanağı verme, soyut görevlerden çok gerçek hayata ilişkin performansa dayalı görevlere önem verme, açık ve belirgin ölçütler kullanma, sürekli ölçme ve iyileştirmeye yönelik değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilme, etkili ve zamanında geri bildirim verme esaslarının okulda yerleşmesini sağlayacak çalışmalar yapmaktır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, bu süreçte kullanılan yöntemlerden hangilerinin işe yaradığı ya da yaramadığını düşündürmek ve fark ettirmek amacını taşıyan süreç değerlendirme yöntemi ile diğer ölçme değerlendirme etkinlikleri hakkında mümkün olan en kısa sürede geri bildirimde bulunur.
Süreç değerlendirmede kullanılan anekdotlar, tartışma, sergi, görüşme, gözlemler, sunum, kendini değerlendirme, ürün dosyası, performans ödevleri, proje, grup ve/veya akran değerlendirmesi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder.
Öğretmenin konu, ünite veya dönem sonunda öğrencinin hangi basan düzeyine ulaştığını gösteren sonuç değerlendirmede kullanılan kısa yanıtlı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli veya uzun yanıtlı sorular, doğru yanlış, tamamlama sorulan, açık uçlu sorular, kavram haritalan, yapılandırılmış grid, tanımlayıcı ağaç, poster, kelime ilişkilendirme, drama, soru-yanıt yöntemi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder.

ÖĞRENCİNİN AKADEMİK PERFORMANSININ İZLENMESİ

Birimimizin özgün çalışması olan “Akademik Performansın Objektif Esaslarla Ölçülmesi ve Geliştirilmesi” yöntemiyle öğrencilerin bireysel gelişimleri performans grafikleriyle izlenir. Ayrıca sınıf, şube ve öğretmenlerin akademik performans gelişimleri düzenli aralıklarla hesaplanır ve raporlanır.

KULLANILAN EKİPMAN VE PROGRAMLAR

Bilgisayar, yazıcı, optik okuyucu cihaz ve tarayıcı kullanılır. Çoktan seçmeli sınavlar için ölçme ve değerlendirme programı (Akbim-Ödep) kullanılır. Birim, Ölçme ve Değerlendirme web sitesini günceller ve verileri ortak ağda yayınlar.